Příručky
 
Metodické karty
 
Videotutoriály
 
Webináře
 

Český jazyk

Slova, hledejte se do vět
Upevňování dovedností v pořádku slov ve větě a řazení vět podle jejich významu. Zjišťování druhů vět.

Patříme k sobě
Upevňování dovedností pravopisu párových souhlásek na konci a uvnitř slov, obohacování slovní zásoby.

Mateník
Hledání vhodných slovních spojení. Upevňování pravopisných dovedností spojené s vyjmenovanými slovy, třídění dvojic slov podle významu, podpora v obohacování slovní zásoby.

Návštěva ZOO
Upevňování dovedností v uspořádání slov do věty, řazení jednotlivých vět tak, jak jdou významově po sobě. Obohacování slovní zásoby.

Doplňujeme pár.souhl. a řadíme dle abecedy
Upevňování dovedností v psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slov, využívání abecedy.

Jak si poradit se stavbou slova
Poznávání příbuznosti slov a slova v jiném tvaru. Vstup do pravopisu po obojetné souhlásce B. Rozvoj slovní zásoby.

Jak mě změní jedno písmeno
Upevňování dovedností v rozlišování podstatných jmen, řazení slov podle abecedy, rozvoj slovní zásoby.

Hledej ukrytá slovesa
Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, poznávání sloves, určování slovesné kategorie a rozvíjení slovní zásoby. Uvědomování si vztahu slov ve větě z grafického pohledu.

Byl a bil
Osvojování pravopisných dovedností u vyjmenovaných slov po B, jejich využívání při vlastní tvorbě vět. Rozšiřování slovní zásoby.

Jsi můj příbuzný
Rozvíjení dovedností spojených se stavbou slov vyjmenovaných po B, jejich pravopis, význam a příbuznost

Vlaky
Upevňování pravopisných dovedností po měkkých a tvrdých souhláskách, uvědomování si významu slov, získávání dovedností v řazení vět podle významové posloupnosti.

Práce s jehlou
Popis činnosti - sestavení příběhu, tvoření osnovy krátkého vypravování. Upevňování pravopisných dovedností po měkkých a tvrdých souhláskách.

Běhací diktát
Upevňování pravopisných dovedností po obojetných souhláskách uvnitř slov. Obohacování slovní zásoby.

Práce s chybou
Upevňování pravopisných dovedností obojetných souhláskách uvnitř slov, uvědomování si významu slov, hledání chyby a práce s ní.

Jak zní citoslovce
Upevňování dovedností i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, zdokonalování  dovedností v oblasti mluvených projevů se zaměřením na slovní druh citoslovce.

Tajemná slova
Upevňování pravopisných dovedností, se zaměřením na rozlišování slovních druhů a zdokonalováním se v řešení problémových úkolů.

Odpovídej na otázky
Využití druhů přídavných jmen ve spojení s tvary jmen podstatných v ústním projevu.

Slovesa a jejich osoba
Osvojování různosti slovesných tvarů, jejich správné používání v komunikaci, rozvíjení slovní zásoby.

Hra se slovesy
Slovesné tvary - infinitiv, časování sloves, jejich správné používání v komunikaci, rozvíjení slovní zásoby.

V pekařství
Určování a užívání slovních druhů (podstatná a přídavná jména, slovesa) v komunikaci. Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.

Záhady s písmeny
Rozvíjení komunikačních dovedností s využitím vět, jejichž slova začínají stejným písmenem. Rozvíjení slovní zásoby, psaní velkých a malých písmen ve vlastních jménech.

Pády
Užívání správných  tvarů podstatných jmen v komunikaci, rozvíjení slovní zásoby. Odlišování, co je tvar slova a co je pád.

Hrajeme schovávanou
Vyhledávání vyjmenovaných slov ukrytých ve větách, určování kategorií podstatných jmen, upevňování pravopisu.

Sypat není sípat a jiná spojení po S
Upevňování pravopisných dovedností spojené s vyjmenovanými slovy po S.

Příbuznost ke slovům po S
Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po S.

Kdo ke komu patří?
Osvojování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po S.

Jaký jsem druh? 
Osvojování dovednosti v rozlišování názvů podstatných jmen - osoby, zvířete, věci, vlastnosti a děje.

Jak je to s pravopisem po P?
Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po P. Rozvoj slovní zásoby, uvědomování si významu slov.

Kdo je můj příbuzný
Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po V.

Příbuznost slov k vyjmenovaným slovům po P
Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po P. Rozvoj slovní zásoby, uvědomování si významu slov.

Třídíme slovní druhy
Rozlišování slovních druhů - podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.

Tvoříme věty se slovy po P
Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po P. Rozvoj slovní zásoby, uvědomování si významu slov.

Tvrdé a měkké skupiny 
Rozpoznávání tvrdých a měkkých souhlásek spojené se správným užitím pravopisu.

Abeceda není věda
Upevňování dovedností v řazení slov podle abecedy s využitím vlastních jmen, příjmení a jmen obecných.

Není pár jako pár
Upevňování dovedností s užitím správného písmene odpovídající znělým a neznělým souhláskám.

Běhej a piš
Upevňování pravopisných dovedností po obojetných souhláskách uvnitř slov - b, l, m.

Poradíš si s diktátem
Upevňování pravopisných dovedností po obojetné souhlásce B uvnitř slov a uvědomování si jejich významu.

Velké nebo malé
Upevňování dovedností v psaní obecných a vlastních jmen s využitím informací o České republice.

Najdi si svůj rod
Rozlišování podstatných jmen podle rodu, vymezení slov souřadných a nadřazených.

Co do řady nepatří
Porovnávání a třídění slov podle zobecněného významu, rozvíjení slovní zásoby.

Skutečně je to tak
Upevňování pravopisných dovedností, uvědomování si významu slov ve spojení s bezpečným chováním.

Mýt či mít
Upevňování dovedností psaní i/y po obojetné souhlásce M, pochopení významů podobně znějících slov, správné uplatnění slov ve větách.

SLA-BI-KY
Sestavování slov z nadefinované sady slabik - určeno pro první ročník, počáteční čtení.

Zelenina - čtení s porozuměním
Rozdělování vět o zelenině do 3 skupin dle sdělené informace.

 

Matematika

Čísla, seřaďte se
Osvojení si početních operací, logických úvah a to vše bez drilu.

Sčítací kamarádi
Upevňování dovedností v oboru do 20 a to vše bez drilu.

Hledáme neznámé číslo
Upevňování dovedností v operaci dělení čísel formou hledání neznámého  čísla.

Písmena, hledejte k sobě čísla
Upevňování dovedností v oboru malé násobilky a v oboru sčítání a odčítání do 100.

Hledáme klíč k číselné řadě
Upevňování dovedností ve sčítání a odhalování vztahů pro výpočet členů násobilkové řady.

Myslím si číslo
Upevňování vhledu do stovkové tabulky a utřídění pojmů násobek, čtvrtina, číslo jednomístné a dvoumístné, a to formou hledání neznámého čísla.

Země BI
Pohádkové seznamování se s dvojkovou  soustavou.

Hledej klíč a najdi číslo
Upevňování dovedností sčítání a odčítání s periodicitou v řadě, která se láme číslem 120, se zdokonalováním se v řešení problémových úkolů.

Přednost násobení
Získávání zkušeností s hierarchií početních operací a jejich řazení. Odhalování číselných zákonitostí.

Vrať neposedy
Sestavování násobilkových obdélníků ze zadané sady čísel. Upevňování dovedností násobení, řešení číselných situací a experimentování v prostředí násobilkových obdélníků.

Jak si hrají zvířátka
Přetahovaná se zvířátky dědy Lesoně. Upevňování matematických vztahů a zjišťování myšlenkových procesů žáků.

Kolik příkladů sestavíš?
Žáci z předdefinované sady číslic a znaků operací sestavují různé příklady dle svého individuálního tempa.

Řešená úloha na tabuli
Řešená slovní úloha je připravena tak, aby byla na interaktivní tabuli snadno doplnitelná, doplněno pracovním listem.

Větší, menší, rovná se
Procvičení a upevnění porovnávání čísel ze stanoveného číselného rozsahu.

Násobení a dělení
Upevňování dovedností v oblasti násobení a dělení (malá násobilka).

 

Anglický jazyk

Čísla (AJ)
Procvičení anglických čísel, jejich třídění, uspořádání.

Předložky
Procvičování spojení anglických slovíček s předložkami.

Zvířata
Procvičování anglických názvů zvířat.

How many verbs….
Kolik anglických sloves jsou žáci schopni vytvořit z vybrané sady písmen?

Mluvící test
Procvičení slovní zásoby formou testu, kde otázky obsahují MP3 soubory s namluvenými slovíčky.

 

Člověk a jeho svět

Jarní květiny 1
Poznávání jarních květin, jejich třídění podle různých kriterií.

Jarní květiny 2
Hledání květiny k popisu, vymýšlení věty s květinou na daná písmena.

Ekosystémy
Upevňování znalostí o ekosystémech, třídění rostlin a živočichů. Tvorba plakátů.

Naši ptáci 1
Sestavení názvů ptáků ze slabik, přiřazení k obrázku, prezentace informací, třídění do skupin.

Naši ptáci 2
Procvičení názvů ptáků, třídění ptáků, vymýšlení názvů ptáků na dané písmeno.

Lidské výrobky
Procvičování názvů obchodů a  třídění lidských výrobků.

Středověký spor
Rozvíjení dovedností v řazení vět podle významové posloupnosti s využitím příběhu knížete Václava.

Domácí zvířátka
Jak můžeme rozdělit do skupin naše domácí mazlíčky?

Přírodniny
Procvičení abecedního pořádku, rozdělení přírodnin do základních skupin.

Slovní hry - zvířata
Kolik názvů zvířat dovedou žáci vytvořit ze sady písmen?

Druhy zeleniny
Dělení zeleniny na základní druhy.

Písničky
Hledejte se, kterou známou písničku s kamarády vytvoříte a pak si ji zazpívejte.

Český jazyk

Podstatná jména konkrétní a abstraktní
Procvičování dělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní v 6. třídě ZŠ.

Vzory podstatných jmen
Sestavování podstatných jmen a určování  jejich vzorů.

Přívlastek
Procvičování přívlastku shodného a neshodného. Práce s přídavnými jmény.

Skladební vztahy
Procvičování skladebních vztahů a větných členů.

Slova jednoznačná a mnohoznačná
Jedno slovo může mít více významů. Procvičte si mnohoznačná a jednoznačná slova.

Slovní zásoba (Česká přísloví)
Hravou formou opakujeme česká přísloví a hledáme jejich význam.

Tvoření slov
Opakování způsobů tvoření slov a obohacování slovní zásoby. Procvičte tvoření slov zábavnou formou.

Význam slov
Materiál k procvičování bohatosti mateřského jazyka českého. Upevnění poznatků o věcném a mluvnickém významu slov.

Příslovcová rozcvička
Sestavování příslovcí ze sady předdefinovaných slov, využití příslovcí ve větách.

Kreativní příslovečná určení
Zapojte fantazii, tvořte věty s příslovečným určením a pak nechte spolužáky určit jeho druh.

Tak dlouho se chodí se džbánem…
Sestavte přísloví, opisem ho vysvětlete a nechte spolužáky hádat.

Cizí slova
Jaký význam mají některá cizí slova? Procvičení práce se slovníkem.

Číslovky
Hledání číslovek a určování jejich druhů

  

Anglický jazyk

Lodě - tvorba otázek v PRESENT SIMPLE
Hra Lodě pro procvičení tvorby otázek. Namísto jmenování klasických souřadnic však žáci během hry využívají předpřipravených slovních údajů pro tvorbu otázek.

Mistrovský souboj v minulém čase
Skládání slovesných tvarů v minulém čase prostém. Aktivovat dosavadní slovní zásobu (SLOVESA)  a propojit ji s opakováním tvarů minulého času (ne)pravidelných sloves.

English proverbs
Nahlédněte do problematiky anglických přísloví a porovnávejte, jak dalece se anglická přísloví shodují s jejich českými ekvivalenty. Procvičte konverzaci, odhadněte správný překlad.

When did you last ...?
Konverzační aktivita aktivizující současně všechny žáky ve třídě. Za pomoci vzájemného dotazování a odpovídání žáci zjišťují informace o ostatních členech učební skupiny. Tematické okruhy: každodenní aktivity a volný čas.

Tic Tac Toe
Klasická hra PIŠKVORKY aplikovaná pro procvičení anglického jazyka. Aktivita umožňuje zábavným a soutěžním způsobem procvičit a upevnit slovní zásobu, gramatické struktury i vyjadřovací dovednosti žáků.

Yellow Submarine
Ukázka využití tabletů při práci s anglickou písní. Jako příklad poslouží píseň Yellow Submarine skupiny Beatles.

Around London
Seznámení se základními reáliemi Londýna. Práce s videem, interaktivní odkrývací úlohou, třídění pojmů.

Similes - přirovnání
Přirovnání jazykový projev nejen oživí, ale činí ho také mnohem rozmanitější a zajímavější.

Holiday Crossword Puzzle
Konverzační křížovka zaměřená na opakování slovní zásoby tematického okruhu HOLIDAY.

Who Wants to Be a Millionaire
Slovní zásoba pro úplné začátečníky ve hře motivované televizní soutěží "Chcete být milionářem?".

Riddles 
Skládání hádanky z jednotlivých slov a její následné luštění. Procvičení struktury otázky a široké škály slovní zásoby.

Halloween
Žáci si rozšíří slovní zásobu o slovíčka z tematického okruhu Halloween, aktivně je využijí při poslechu i následné konverzaci. Prostřednictvím videa nahlédnou do anglické rodiny připravující se na Halloween.

Odd one out
Které slovo nepatří do skupiny slov? Otestujte slovní zásobu i paměť svých žáků. Žáci musí zvolit z nabídky slovo, které se nehodí do skupiny a pak zapamatovaná slova zapsat.

Compound nouns
Jak vznikají složená slova a jaký je jejich význam? Žáci se seznámí s tvorbou tzv. složených slov. Z nabídky slov vytvoří dvojice a definují významy nových slovních kombinací, které použijí ve vlastních větách.

SMS language & homophones
EYE C th+@ U R →. Prozkoumejte svět SMS zkratek a anglických homonymů.

Make two words
Hledání písmen tvořících konec jednoho slova a zároveň začátek jiného. Žáci musí nalézt chybějící část a slova použít ve větách.

Words and Nouns 
Tvořte z písmen podstatná jména a ta pak využijte ve větách.

Health & My Body
Procvičení slovní zásoby z okruhu zdraví, u lékaře, lidské tělo.

 

Ostatní předměty

Konec dopisů v Čechách?
Diskuse o mezilidských vztazích a základních životních hodnotách. Porozumění textu.

Peníze jako volební lístek
Diskuse o významu peněz, o darech, o bohatství, o tom, že každý máme volbu, zda podpoříme mezinárodní korporaci nebo podnikatele ve vlastním regionu.

Šťastný domov
Diskuse nad vztahy v rodině a nad vlastní zodpovědností za šťastný domov.

Helfni kamošovi
Hravé procvičování pestrosti české slovní zásoby (nářečí). Prohloubení povědomí o rodném jazyce, o vývoji jazyka a nářečích.

Co bude dnes k obědu
Opakování životně důležitých látek pro naše zdraví a které potraviny jsou zdravé.

Hlavní města Evropy
Sestavování názvů hlavních měst Evropy z vybraných písmen, sestavování mapy Evropy z tabletů

Kínbyr :-)
Zkoumání ekosystému a jeho obyvatel.

Chemické reakce
Který spolužák s tebou bude reagovat a co z toho vznikne?

Zlomky
Vytváření zlomků a jejich umisťování na číselnou osu.

Lineární řady
Který prvek do řady nepatří? A tvoří vyřazené prvky také nějakou řadu?

Rovinné obrazce
Definice rovinných obrazců se pomíchaly. Která patří ke kterému?

Bingo!
Rychlá a zábavná rozcvička do hodin matematiky.

Je libo složitější počítání?
Možnost gradování aktivity Sčítání a odčítání v souvislosti s rostoucími znalostmi žáků